T.C.
KARACASU KAYMAKAMLIĞI
 
 
 
 
 
 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ
“KÜTÜPHANEM YANIMDA” PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlamalar
 
Amaç
Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı Karacasu Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karacasu Halk Kütüphanesi “ Kütüphanem Yanımda” Projesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
 •  
Madde 2. (1) Bu yönerge; Karacasu ilçesi mahallerinde (İlçe Merkezi Mahalleri hariç) bulunan ilkokul ve ortaokul seviyesindeki tüm öğrencilerimizi kapsar.
 
 •  
Madde 3. (1) Bu yönerge Anayasanın 5. Maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (Madde 9) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 •  
Madde 4. (1) Bu yönergede geçen;
 1. Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını ve Kültür ve Turizm Bakanlığını
 2. Kaymakamlık: Aydın İli Karacasu İlçesi Kaymakamlığını
 3. İlçe: Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karacasu İlçe Halk Kütüphanesini
 4. Öğrenci: Karacasu ilçe merkezi dışındaki mahallelerde ikamet eden ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsar
 5. Proje: Kütüphanem Yanımda projesini ifade eder.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Amaç, Hedef ve Paydaşlar
Özel Amaçlar
Madde 5. (1) İlçe Kütüphanesinde bulunan kitaplardan İlçe Merkezi dışında ikamet eden öğrencilerin de faydalanmasını sağlamak, kütüphane kullanma alışkanlığını davranış haline getirmek, ilçemizde kitap okuma düzeyini yükseltmek ve bilinçli kütüphane kullanma ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmaktır.
Hedefler
Madde 6. (1).
 1. İlçe Kütüphanesini kullanma alışkanlığının kazandırılmasında öğrencilere ve halka model sunmak ve model olmak,
 2. İlçe Kütüphanesindeki kitaplardan tüm öğrencilerin yararlanmasını sağlamak,
 3. Mahallerdeki öğrencileri de kütüphaneye üye yapmak,
 4. Kütüphanelere üye olunarak kütüphanelerden yararlanmada istatistiki olarak Avrupa standartlarını yakalamak,
 5. Öğrencilerin kitap seçimini kendilerine bırakarak, ilgi ve seviyeye uygun kitap seçimi becerisi geliştirmek,
 6. Kütüphanede bulunan kitap çeşitliliğini gösterip anlatarak öğrencilerin ilgisini çekmek, öğrencilerin boş zamanlarında, sömestr ve yaz tatillerinde kütüphaneden faydalanmalarını sağlamak,
 7. Öğrencilerin boş zamanlarında ve tatillerde ilçe merkezine gelerek; üyeliklerinin devamlarını sağlamak ve kütüphanede de kitap okuma alışkanlığı kazandırmak.
İç Paydaşlar
Madde 7. (1) Projenin yürütülmesinde sorumlu olacak kurum ve kuruluşlar:
 1. Karacasu Kaymakamlığı,
 2. Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
 3. Karacasu İlçe Kütüphanesi
 
Dış Paydaşlar
 
Madde 8. (1) Projenin yürütülmesinde destek alınacak kurum ve kuruluşlar:
 1. Karacasu Kaymakamlığına Bağlı kurumlar,
 2. Karacasu Belediye Başkanlığı,
 3. Yerel Basın ve Yayın kuruluşları,
 4. Sivil Toplum Kuruluşları(Dernekler, Kooperatifler),
 5. Baro,
 6. Gönüllü Destekçi ve Sponsorlar,
 7. Esnaf Odası, Ziraat Odası,
 8. Şoförler Odası
 9. Bankalar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama
Projenin Uygulanması
Madde 10. (1) Projenin uygulanmasında aşağıda sıralanan adımlar ilgililerce yerine getirilecektir.
 1. Kasım ayı içerisinde Karacasu Kaymakamlığınca projenin tanıtımı Karacasu Halkına yapılır.
 2. Ayrıca projenin kamuoyuna ve öğrencilere tanıtımı Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karacasu Halk Kütüphanesi tarafından yapılır.
 3. Okunan kitapların içeriğinin milli ve manevi değerlere uygun olmasına, yasaklanmış ve zararlı yayınlara yer verilmemesine dikkat edilecektir.
 4. Karacasu İlçe Halk Kütüphanesindeki kitaplar; kütüphane ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince mahallerde bulunan ilkokul ve ortaokullardaki öğrencileri ulaştırılmak üzere götürülecektir.
 5. Öğrenci sayısı kadar kitabın teslimatı ilgili Okul Müdürlüğüne yapılacaktır.
 6. İlçe Halk Kütüphane yetkilisince; öğrencilerin kütüphaneye resmi üyelikleri yapılacak ve kitap değişim süreci hakkında bilgi verilecektir (Üyelik,  kitaplara zarar verilmemesi, kitapların değişimle okunacağı vb.
 7. Öğrenciler okudukları kitapları arkadaşları ile değiştirecek, sınıf öğretmenleri okunan kitapların kaydını tutacak, okunan kitap bilgileri üye olan öğrencinin kütüphane üyelik bilgilerine kütüphane yetkilisince işlenecektir.
 8. Kitapların mahallerdeki okullarda kalma süresi 15 gündür.
 9. Kütüphaneden yararlanma etkinlikleri Kaymakamlığın, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ve Halk Kütüphanesinin internet sitesinde duyurulacak, etkinlik fotoğrafları yayınlanacaktır.
 10. İmkanlar dahilinde mahallelerde ikamet eden halka da kütüphanedeki kitaplar değişimli olarak verilecek ve kişiler üye yapılacaktır.
 11. Yapılacak iş ve işlemler gönüllülük esasına göre yürütülecek, tüm halkımız projeye destek verebilecektir.
 12. Kütüphanedeki kitapların mahallelerdeki okullara ulaştırılmasında Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından destek alınacaktır.
 13. Belirli periyotlarla Sayın Kaymakamımız, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz  ve İlçe Halk Kütüphanesi Yetkilimiz okullardaki kitap dağıtım ve okuma etkinliklerine katılacaklardır.
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzleme, Değerlendirme
İzleme
Madde 11. (1) Projenin sonuçlarıyla ilgili olarak; öğrencilerimizin kaç tane kitap okuduğu, kaç tanesinin okul dışında ilçe merkezindeki kütüphaneye gelerek yararlandığı sayısal verilerle tespit edilecek ve sorunlar ile çözüm önerileri raporlanarak Kaymakamlığımıza bildirilecektir. Yılsonunda İlçe Halk Kütüphanesi  Form 1’i doldurarak Kaymakamlığımıza gönderecektir.
Değerlendirme
Madde 12. (1) Projenin gidişatı her 3 ayda bir rapor ile Kaymakamlık Makamına  İlçe Halk Kütüphanesi tarafından sunulacaktır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve son hükümler
Yürürlük
Madde 13 (1) Bu yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer ve 5 yıl süre ile yürürlükte kalır. Daha sonra Kaymakamlık Makamının onayı ile uzatılabilir.
 (2) Hazırlanan bu yönerge esnek, geliştirilebilir ve ihtiyaç duyulması halinde değiştirilebilir bir formda hazırlanmıştır.
 (3) Bu yönergenin uygulanması sürecinde yapılan çalışmalar eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
Uygun görüşle arz ederim.
 
                                                                                                   
                                                                                                Aşkın GÜNEŞ                                                                                                         Hale ÇETİN
                                                                                       İlçe Milli Eğitim Müdürü                                                                          Karacasu Halk Kütüphanesi Yetkilisi
 
 
OLUR
12/11/2018
 
Ahmet SOLEY
Kaymakam