T.C.
KARACASU KAYMAKAMLIĞI
 
 
 
 
İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
KİTAP HER YERDE OKUNUR PROJESİ UYGULAMA YÖNERGESİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlamalar
 
Amaç
Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı Karacasu Kaymakamlığı, Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Karacasu İlçe Halk Kütüphanesi“ Kitap Her Yerde Okunur” Projesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
 
Kapsam
Madde 2. (1) Bu yönerge Karacasu ilçesi mülki sınırları içinde okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki resmi örgün eğitim kurumları, tüm yaygın eğitim kurumları ile Karacasu’da ikamet eden ve gezmek için Karacasu’ya misafir olarak gelen tüm halkımızı ve Karacasu K Tipi Cezaevindeki tutuklu ve hükümlüleri kapsar.
 
Dayanak
Madde 3. (1) Bu yönergeAnayasanın 5. Maddesi ve Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği (Madde 9) hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
Tanımlar
Madde 4. (1) Bu yönergede geçen;
 1. Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
 2. Kaymakamlık: Aydın İli Karacasu İlçesi Kaymakamlığını,
 3. Savcılık: Karacasu Cumhuriyet Savcılığını,
 4. Vakıf: Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfını,
 5. Kütüphane: Karacasu İlçe Halk Kütüphanesini,
 6. İlçe: Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü,
 7. Halk: Karacasu’da ikamet eden ve Karacasu’yu gezmeye gelen kişileri kapsar.
 8. Proje: Kitap Her YerdeOkunur Projesini ifade eder.
 
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Amaç, Hedef ve Paydaşlar
Özel Amaçlar
Madde 5. (1)Her yerde kitap okumayı alışkanlık haline getirip ilçemizde kitap okuma düzeyini yükseltmekve bilinçli kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, bu amaçla tüm Karacasulularıkitapla buluşturacak toplu kitap okuma günleri, konferans, imza günü vb. toplantılar, kitap tanıtım günleri, yazar- okuyucu buluşmaları gibi etkinlikler düzenleyip kahvehane vb. halkın kolay ulaşacağı yerlerde halkın ulaşabileceği kitaplıklar oluşturup okul kitaplıklarını güçlendirmek, gezici kitaplıklar kurmak, İlçe Cumhuriyet Savcılığı ile irtibatlı olarak cezaevinde kitap okumayı özendirici çalışmalar yürütmektir.
 
Hedefler
Madde 6. (1).
 1. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasındahalka güzel örnek modeller sunmak, kitap okuma alışkanlığının artırılması ve her yerde kitap okunabileceği ile ilgili planlamada vatandaşlara yardımcı olmak,
 2. Okuma alışkanlığı ile ilgili Her yerde, her türlü kitap okunabildiğini göstermek,
 3. Okuma alışkanlığı ile ilgili sorunları daha iyi tespit etmek ve iyi örnekleri göstermek için halkın okuma alışkanlıklarına dair veri ve istatistik toplamak,
 4. Halka okuma fırsatı sunmak için program dâhilinde uygun zaman her yerde kitap okunabildiğini göstermek,
 5. Halkın kitap seçimini kendilerine bırakarak, ilgi ve seviyeye uygun kitap seçimi becerisi geliştirmek,
 6. Kitap okuma ortamını, motivasyonu artıracak şekilde düzenleme becerisi kazandırmak,
 7. Kitap yazarları ile halkımızı söyleşi ve imza günleri ile buluşturmak,
 8. Cezaevindeki mahkûmların da çok çeşitli kitaplar okuyarak kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek
 9. Mahallelerde ve kahvehanelerde kitaplıklar oluşturmak
 
İç Paydaşlar
Madde 7. (1) Projenin yürütülmesinde sorumlu olacak kurum ve kuruluşlar:
 1. Karacasu Kaymakamlığı,
 2. Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı,
 3. Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
 4. İlçe Halk Kütüphanesi Memurluğu
 
Dış Paydaşlar
 
Madde 8. (1) Projenin yürütülmesinde destek alınacak kurum ve kuruluşlar:
 1. Karacasu Kaymakamlığına Bağlı kurumlar,
 2. Yerel Basın ve Yayın kuruluşları,
 3. Sivil Toplum Kuruluşları(Dernekler, Kooperatifler),
 4. Baro,
 5. Gönüllü Destekçi ve Sponsorlar,
 6. Esnaf Odası, Ziraat Odası,
 7. Şoförler Odası
 8. Bankalar
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Uygulama
Projenin Uygulanması
Madde 10. (1) Projenin uygulanmasında aşağıda sıralanan adımlar ilgililerce yerine getirilecektir.
 1. Kasım ayı içerisinde Karacasu Kaymakamlığınca projenin tanıtımı Karacasu Halkına yapılır.
 2. Ayrıca projenin kamuoyuna tanıtımı Karacasu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Halk Kütüphanesi ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılır.
 3. Okunan kitapların içeriğinin milli ve manevi değerlere uygun olmasına, yasaklanmış ve zararlı yayınlara yer verilmemesine dikkat edilecektir.
 4. Her yerde herkes tarafından okunan kitaplar veya okunacakkitaplar halkın kendi imkânlarıdâhilinde yapacağı çalışmalarla temin edilen kitaplar okutulacaktır.  Ayrıca kitap toplama kampanyalarından temin edilen kitaplar da okunacaktır.
 5. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca mahallerimize ve kahvehanelere kitaplıklar yapılacaktır.
 6. İlçemize kitap yazarları söyleşi ve imza günleri için davet edilerek halkımızla tanışmaları sağlanacaktır.
 7. Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığı izniyle ve Başsavcılıkla gerekli koordine sağlanarak İlçe Halk Kütüphanemizdeki kitaplardan uygun olanlar Karacasu K Tipi Cezaevindeki mahkûmlara ulaştırılarak okumaları sağlanacaktır.
 8. Okuma etkinlikleri; kurumların internet sitelerinde duyurulacak, etkinlik fotoğrafları yayınlanacaktır.
 9. Karacasu Kaymakamlığı tarafındanhalka proje hakkında bilgilendirme çalışması yapılacaktır.
 10. İmkânlardâhilindehalka kitaplar ücretsiz dağıtılacaktır.
 11. Yapılacak iş ve işlemler gönüllülük esasına göre yürütülecek, tüm halkımız projeye destek verebileceklerdir.
 12. Belirli periyotlarla Sayın Kaymakamımız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürümüz, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz, İlçe Halk Kütüphanesi Personelimiz ve Daire Amirleri halkımızla beraber okuma etkinliklerine katılacaklardır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzleme, Değerlendirme
İzleme
Madde 11. (1) Projenin sonuçlarıyla ilgili olarak halkımızın okuma ve okuma yeri le ilgili tespit edilecek sorunlar ve çözüm önerileri her ay raporlanarak Kaymakamlığımıza bildirilecektir. Her üç ayda birİlçe Milli eğitim Müdürlüğü Form 1’i doldurarak Kaymakamlığımıza gönderecektir.
 
Değerlendirme
Madde 12. (1) Projenin gidişatı her 3 ayda bir rapor ile Kaymakamlık Makamına sunulacaktır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve son hükümler
Yürürlük
Madde 13 (1) Bu yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer. Her yıl aynı takvim ile yürütülür. İş bu yönerge 5yıl süre ile yürürlükte kalır. Daha sonra Kaymakamlık Makamının onayı ile uzatılabilir.
 (2) Hazırlanan bu yönerge esnek, geliştirilebilir ve ihtiyaç duyulması halinde değiştirilebilir bir formda hazırlanmıştır.
 (3) Bu yönergenin uygulanması sürecinde yapılan çalışmalar eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır.
 
       Uygun görüşle arz ederiz.
 
 
 Mustafa GEÇMEZ                         Aşkın GÜNEŞ                           Hale ÇETİN
           Karacasu SYDV Müdürü          İlçe Milli Eğitim Müdürü         Halk Kütüphanesi Yetkilisi
 
 
 
OLUR
14/11/2018
 
Ahmet SOLEY
Kaymakam