T.C.                                                   
KARACASU KAYMAKAMLIĞI
 
 
 
 
 
 
 
KADINIM GÜÇLÜYÜM, YARINLARA UMUTLA BAKIYORUM PROJESİ
 
 
 
 
 
 
 
 
ARALIK – 2018
 
 
 

KADINIM GÜÇLÜYÜM, YARINLARA UMUTLA BAKIYORUM PROJESİ

 

 

Ülke genelinde olduğu gibi İlçemizde de işgücüne katılma istihdam oranları özellikle kadınlarda olmak üzere bazı artışlar gösterse de, kadınların işgücüne katılımları henüz ulaşılmak istenen düzeyde değildir.

 Kadınlarımızın gerek çalışan, gerekse girişimci olarak ekonomiye ve sosyal hayata daha fazla katılması ve İlçemizde ilçe nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan kadınların ekonomiye aktif katılımını mümkün kılacak mekanizmaların İlçemizde de harekete geçirilmesi gerekmektedir.

 Kadınların ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi, ilçede eğitim ve refah seviyesinin artmasınada katkıda bulunacaktır.

 Kadınım Güçlüyüm, Yarınlara Umutla Bakıyorum Projesiyle dar gelirli kadınlarımızın bilgi ve becerilerini artırılıp, iş ve meslek sahibi yapabilmek için İşkur ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla kurslar açılarak bilgi ve becerileri artırılıp iş ve meslek edinmelerini sağlanarak, çeşitli eğitim programlarına katılan dar gelirli kadınlarımızın, kendi işlerini kurmalarına, iş bulmalarına ya da kendi evlerinde ürettikleri ürünlerinin pazarlanmasına yardımcı olunacak ve el emeğinin kazanca dönüşmesi ve kadınların kendilerini daha fazla geliştirmeye güdülenmelerine katkı sağlanacaktır.

  

A.    PROJENİN KONUSU :

 Ülkemizin sosyal ekonomik ve kültürel gelişimini destekleyen önemli unsurlarından biri de kadın girişimciliğidir. Proje kapsamında kadınlarımıza girişimcilik konusunda eğitimler verilip, meslek edindirilerek onlara istihdam olanakları yaratılacak,kendiişlerini kurmalarına yardımcı olunarak ya da kadınlarımızın evde ürettiği ürünlerin internet sitesi açılarak satış standları ile pazarlamasına yardımcı olarak kadınların evlerinde yürüttüğü birçok çalışmanın gelir getirici bir faaliyete dönüşmesi, kolaylıkla iş bulabilmeleri ya da kendi işini kurmaları sağlanacaktır.

  

B.     PROJENİN AMACI :

Kadınım Güçlüyüm, Yarınlara Umutla Bakıyorum Projesinin amacı; İlçemizdeki dar gelirli kadınlarımıza bilgi ve beceriler kazandırarak meslek edinmelerini sağlamak, kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak ya da kadınlarımızın evde ürettiği ürünlerin kurulacak internet sitesi ve açılacak standlarda pazarlanması sağlanarak üretken dar gelirli kadınlarımızın ekonomik açıdan güçlenip, aile bütçelerine katkı sağlayan bir konuma gelmelerini sağlamaktır.

  

C.    PROJENİN UYGULANACAĞI YER

       Projenin Uygulanacağı Yer: Proje Karacasu İlçe Merkezinde uygulanacak olup, Karacasu ilçe sınırları içinde oturan tüm dar gelirli kadınlarımız projeden yararlanabilecektir.

 

D.    PROJENİN UYGULAYICISI

       Projenin uygulayıcısı ve sorumlusu Karacasu Kaymakamlığıdır.

       İlçedeki kamu kurum ve kuruluşları imkanları çerçevesinde projeyi destekleyeceklerdir.

  

E.     PROJENİN YÜRÜTÜLMESİNDE GÖREV ALACAK PARTNER KURULUŞLAR VE PROJEDE GÖREVLERİ :

  a)      Karacasu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı:

1-      Projeden yararlanabilecek kadınları projenin yürütülmesinde görev alan diğer kuruluşlarla işbirliği içinde projeden yararlanabilecek kişileri belirlemek

2-      Açılacak kursların araç gereç ve gerekli temrinlik malzemelerini Karacasu Belediyesi ile işbirliği içerisinde temin etmek

3-      Kendi işini kurmak isteyen dar gelirli kadınların iş kurmalarına yardımcı ve destek olmak

4-      Dar gelirli kadınların bir dernek ya da kooperatif çerçevesinde örgütlenmelerini sağlamak

5-     Kurulacak dernek ya da kooperatif ve Karacasu Belediyesi ile işbirliği içinde kadınların ortaklaşa işletip, istihdam edildikleri işyerleri açılmasına yardımcı ve destek olmak

6-    Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte proje çerçevesinde üretilen ürünlerin internette pazarlanması için kurulacak WEB Portalının kurulumu, bakımı ve işletilmesini sağlamak

7-      Karacasu Belediyesi ile birlikte proje çerçevesinde üretilen ürünlerin pazarlaması için kurulacak standları hazırlayıp, işletmek

8-      Projenin başarısının ölçülmesi amacıyla projenin izlenmesi ve denetimini yapmak/yaptırmak

9-      Projenin sekreterya hizmetlerini yürütmek

  

b)     Karacasu Belediyesi :

 1-      Proje çerçevesinde açılacak kursların araç gereç ve gerekli temrinlik malzemelerinin Karacasu SYD Vakfı ile içinde temin etmek

 2-     Karacasu SYD Vakfı ve kurulacak dernek ya da kooperatif işbirliği içinde kadınların ortaklaşa işletip, istihdam edildikleri işyerlerinin açılmasını yardımcı ve destek olmak

 3-      Karacasu SYD Vakfı ile birlikte ürünlerin projenin pazarlaması için kurulacak standları hazırlamak

 4-      Projenin yürütülme imkanları ve mevzuat çerçevesinde gerekli destek vermek

  

c)      İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü :

 1-      Proje çerçevesinde evlerde üretilecek ürünlerin internette pazarlanması için kurulacak WEB Portalının hazırlanması, kurulması ve SYDV ile işbirliği içinde işletilmesini sağlamak

2-      MEB’in yayımladığı Halk Eğitim Merkezleri Modül programlarını esas alarak, İşkur ile işbirliği içinde kadınlarımızın bilgi ve becerilerini artırıp iş ve meslek sahibi olmaları için gerekli eğitim programlarını hazırlayıp, kurslar açmak

3-      Eğitim ve kurs yerleri ve ortamını hazırlamak

4-      Projede görev alacak öğretmen, uzman ve usta öğrencileri belirlemek

5-      Kurs eğitim programlarının uygulanmasını denetlemek

6-      Kursların bitiminde mevzuata uygun belgelendirme, sertifikalandırma işlemlerini yürütmek

7-      Kurslarla ilgili onay, kurs defteri, kursiyer evrakları gibi belgeleri arşivleyerek saklamak

  

d)     Çalışma, İş ve İşçi Bulma Kurumu : 

1-      Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde açılacak eğitim programları ve kurslara katılmak isteyen adayların durumunu inceleyip, durumu uygun olanların açılacak eğitim programı ya da kursta yer almasını sağlamak

2-      Açılacak kurslardan yararlanacak kursiyerlerin kurs süresince ücretlerinin ödenmesi

  

F.     PROJE KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

1-      İşkur ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle kurs programlarının hazırlanıp kadınlarımıza yönelik meslek edinme kurslarının açılması

2-      Kadınlarımızın evlerinde ürettiği ürünlerin internet üzerinden pazarlanacağı bir WEB Portalının hazırlanıp, faaliyete geçirilerek ve işletilmesi

3-      Muhtelif bölgelerde kadınlarımızın ürettiği ürünlerin pazarlanacağı standlar kurularak işletilmesi

4-      Dar gelirli kadınlarımızın bir kooperatif veya dernek çerçevesinde örgütlendirilmesi

5-      Meslek edinme kurslarını bitiren dar gelirli kadınlarımızın müşterek ya da tek başına işlerini kurup, işyeri açmalarına destek olunması

6-      Dar gelirli kadınların bir araya gelerek oluşturdukları dernek/kooperatif işleteceği yerel yemeklerin ve hamur işlerinin üretilip satıldığı bir restaurant-kafeterya açılıp işletilmesi

  

PROJENİN TOPLAM GİDER TABLOSU 

Personel Giderleri                        : 72.000,00 TL (2 personel için aylık gider 6.000,00 TL)
WEB Portalı Kurulup İşletilmesi     :   5.000,00 TL
Kurs Giderleri                              : 15.000,00 TL
Standların Hazırlanması               : 150.000,00 TL
İşyerini Kuracaklara Destek         : 100.000,00 TL
Restaurant/Kafeterya Açılması     : 300.000,00 TL         

 

 

 

 

  

                                                                                                                                             Ahmet SOLEY
                                                                                                                                               Kaymakam